Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke informatie

Houseboats on Grand Canal, Shannon Harbour

Wettelijke informatie

LEES ZORGVULDIG DE VOORWAARDEN VOORDAT JE DEZE SITE GEBRUIKT. ALS JE DOORGAAT MET GEBRUIK VAN DE SERVICE, WORD JE GEACHT TE HEBBEN INGESTEMD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, STOP DAN MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE.

Contact

Deze website www.ireland.com en de diensten op deze pagina's worden aangeboden door Tourism Ireland, als rechtspersoon/naamloze vennootschap erkend in de Republiek Ierland met het geregistreerd adres:

Tourism Ireland
5th Floor Bishop's Square,
Redmond's Hill,
Dublin 2,
Ierland

Onze contactgegevens zijn:

T: +353 1 476 3400
F: +353 1 476 3666
E: corporate.dublin@tourismireland.com

Auteursrechtelijke informatie

Behoudens waar anders vermeld, zijn de auteursrechten en alle andere rechten op het materiaal op deze site het eigendom van TOURISM IRELAND. Het is onder de volgende voorwaarden toegestaan fragmenten van deze site af te drukken en te downloaden:

 1. Het gebruik van documenten en bijbehorende afbeeldingen op deze site is uitsluitend bestemd voor informatie en/of persoonlijk gebruik;
 2. Eventuele kopieën van deze pagina's die op een schijf of ander opslagmedium zijn opgeslagen, mogen uitsluitend worden gebruikt om later te bekijken of om fragmenten af te drukken voor persoonlijk gebruik.
 3. Documenten of bijbehorende afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd.
 4. Afbeeldingen op deze site mogen niet los van de begeleidende tekst worden gebruikt. We moedigen het delen van inhoud aan, maar respecteren ook het auteursrecht. Gelieve credits en verwijzingen omtrent inhoud vermelden waar nodig.
 5. Geen enkel deel van deze site mag worden gereproduceerd of opgeslagen op enige andere site of worden opgenomen in openbare of private elektronische opslagsystemen of -diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOURISM IRELAND.
 6. De naam of het logo van TOURISM IRELAND mogen niet worden gebruikt of afgebeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TOURISM IRELAND.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, worden voorbehouden.

Speciale aanbiedingen

Het kan zijn dat belastingen of servicetoeslagen niet bij de prijs zijn inbegrepen. Programma's aangeboden door onafhankelijke touroperators/reisorganisaties. TOURISM IRELAND biedt geen andere diensten aan dan de informatie hierbij gegeven. TOURISM IRELAND verkoopt geen tickets, geeft geen tickets uit en ontvangt geen betalingen voor tickets of andere kosten. Weergegeven prijzen, voorwaarden en regels kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande notificatie. Raadpleeg de touroperator/reisorganisatie voor de meest recente informatie.

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze site wordt aangeboden door TOURISM IRELAND onder de volgende voorwaarden.

 1. Gebruik van deze site betekent dat je deze voorwaarden accepteert. De voorwaarden worden van kracht wanneer je deze site voor het eerst gebruikt. TOURISM IRELAND behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen door wijzigingen online te publiceren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van online gepubliceerde informatie om tijdig ingelicht te zijn over dergelijke wijzigingen. Als je doorgaat met het gebruik van deze site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dat dat je de door de gepubliceerde wijzigingen aangepaste voorwaarden accepteert.
 2. Hoewel TOURISM IRELAND poogt te verzekeren dat deze site 24 uur per dag beschikbaar is, is TOURISM IRELAND niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de site op ongeacht welk tijdstip of voor ongeacht welke duur niet beschikbaar is.
 3. Toegang tot deze site kan tijdelijk of blijvend en zonder aankondiging worden gestaakt.
 4. Hoewel TOURISM IRELAND poogt te verzekeren dat de informatie op deze site juist is, worden er geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, gegeven inzake de juistheid ervan en accepteert TOURISM IRELAND geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen.
 5. Een gedeelte van deze site bevat materiaal dat door derden aan TOURISM IRELAND is toegestuurd. Derden zijn er verantwoordelijk voor dat materiaal dat ter opname in deze site wordt aangeboden, voldoet aan de nationale en toepasselijke buitenlandse wetgeving. TOURISM IRELAND kan de juistheid van dit materiaal niet garanderen en wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in het materiaal, foute interpretatie en alle verlies, teleurstelling, nalatigheid of schade als gevolg van het vertrouwen in het materiaal op deze site of het (vermeende) niet verlenen van de diensten waarnaar hierin wordt verwezen, of in het geval van het faillissement, de liquidatie of de beëindiging van de activiteiten van een onderneming, persoon of firma waarnaar hierin wordt verwezen. Bevestiging van de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie dient te worden gevraagd aan de desbetreffende instellingen.
 6. TOURISM IRELAND is niet aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van handel of winst) die uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins is ontstaan uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of enig daarin opgenomen materiaal, of uit om het even welke actie of beslissing die wordt genomen als gevolg van het gebruik van deze site of het materiaal op deze site.
 7. Deze site bevat verwijzingen en links naar andere bedrijven en bronnen op het internet. Dergelijke links en verwijzingen worden uitsluitend verschaft als hulpmiddelen om je te helpen bij het herkennen en vinden van internetbronnen en andere bedrijven die interessant voor je kunnen zijn, en zijn niet bedoeld als verklaring of implicatie dat Tourism Ireland sponsor is van, aangesloten bij of geassocieerd met, of wettelijk gemachtigd is tot het gebruik van enige handelsnaam, geregistreerd handelsmerk, logo of wettelijke of officiële zegel, of auteursrechtelijk beschermd symbool die weergegeven kunnen zijn in de links. Tourism Ireland is niet verantwoordelijk voor de inhoud, voorstelling of advies op de internetsites gekoppeld aan deze site. Alle verklaringen, standpunten of meningen die worden uitgedrukt via dergelijke links zijn de verklaringen, standpunten of meningen van de bedrijven, schrijvers en uitgevers van de daarin gebruikte materialen en zijn niet bindend of maken Tourism Ireland, noch enige andere organisatie of persoon waarmee Tourism Ireland verbonden is, niet wettelijk aansprakelijk. Verstrekking van dergelijke links impliceert geen goedkeuring door Tourism Ireland van de daarin gebruikte materialen.
 8. Indien wordt vastgesteld dat om het even welke van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is/zijn, dan word(t)(en) die voorwaarde(n) verwijderd uit de desbetreffende clausule en blijven de overblijvende voorwaarden volledig van kracht en geldig, en onverminderd bindend en afdwingbaar.
 9. Door enig gedeelte van de site te bezoeken, ben je geacht deze voorwaarden volledig te hebben geaccepteerd, en de hierin uiteengezette voorwaarden vormen de gehele overeenkomst. In het geval dat je te eniger tijd om het even welke voorwaarde(n) of al deze voorwaarden niet accepteert of niet meer accepteert, dien je onmiddellijk het gebruik van deze site te beëindigen.
 10. TOURISM IRELAND verschaft deze site "in de huidige staat" en "voor zover beschikbaar", zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde. Met name (maar zonder daartoe te zijn beperkt) garandeert TOURISM IRELAND niet dat deze site zonder onderbrekingen werkt, en tijdig, veilig of foutloos is. TOURISM IRELAND garandeert niet dat de site of de inhoud ervan vrij is van virussen of problemen en TOURISM IRELAND is niet verantwoordelijk voor enige schade die aan je eigendommen wordt veroorzaakt door het gebruik van deze site.
 11. Wanneer je deze site gebruikt, mag je geen onwettige, immorele, provocatieve of lasterlijke uitspraken publiceren op enig deel van de site, of enig materiaal op de site publiceren of eraan toesturen dat er de oorzaak van kan zijn dat TOURISM IRELAND enige toepasselijke wet, richtlijn of verordening schendt of dat naar het eigen inzicht van TOURISM IRELAND de goodwill of reputatie van TOURISM IRELAND zou beschadigen.
 12. Je mag niet (door het gebruik van een apparaat, software of routine) de efficiënte werking van deze site verhinderen of trachten te verhinderen. Dit omvat (zonder daartoe te zijn beperkt), door doen of nalaten, het opleggen van een onredelijk of onevenredig grote of zware werkbelasting op de technische infrastructuur van de site (door massaal e-mails te versturen of anderszins).

Schadeloosstelling:

Je gaat ermee akkoord om Tourism Ireland Limited, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen en personen, functionarissen en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, gemaakt of ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit:

(a) jouw gebruik van de diensten of enig deel daarvan,

(b) de schending door jou van deze voorwaarden of enige bepaling daarin,

(c) alle intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit.

Beperking van aansprakelijkheid:

Tourism Ireland Limited is niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, onderbreking van zaken, of elke directe of indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving) ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Tourism Ireland Limited is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, hoe dan ook ontstaan, uit het gebruik van de site.

Toegang tot door ons bewaarde gegevens

We verwerken gegevens over jou in overeenstemming met onzeprivacyverklaring. Door het gebruik van onze site, stem je in met deze verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens juist zijn.

Jurisdictie en toepasselijk recht

De Ierse rechter heeft exclusieve jurisdictie over een vordering die voortvloeit uit, of samenhangt met, een bezoek aan onze site. Dit weerhoudt Tourism Ireland er niet van om in om het even welke andere jurisdictie een vordering wegens contractbreuk, inbreuk op auteursrecht of anderszins in te stellen inzake deze voorwaarden of deze site. Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan, of met hun onderwerp of totstandbrenging (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door, en opgesteld in overeenstemming met, de Ierse wetgeving.

© 2012 TOURISM IRELAND LIMITED. Alle rechten voorbehouden

Sla deze pagina op in een scrapbook:

Toevoegen

Sla deze pagina op in je scrapbook:

Toevoegen Toevoegen

Je hebt scrapbooks gecreëerd. Klik hieronder om al je opgeslagen pagina's te zien.

Zie scrapbooks

Een nieuw scrapbook creëren:


Annuleren Creëren

Deze pagina is in je scrapbook opgeslagen

Bekijken